SPOTTED: Bethlehem Turkey Trot. Thursday, Nov. 28, 2019